Kasvun haasteet ja mahdollisuudet hoiva-alalla

14.11.2019

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa, jossa mietitään uudenlaisia tapoja tulevaisuudessa hallita ja tarjota näitä palveluita. Suuret ikäluokat ikääntyvät ja se haastaa tapoja tuottaa ja toteuttaa palveluita. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen käytännön työhön avaa mahdollisuuksia uusille ja tehokkaammille toimintatavoille sekä uusille yrityksille.

Sosiaali- ja terveysala tulee tarvitsemaan merkittävän määrän uusia toimijoita ja tätä silmällä pitäen tarvitsemme uutta osaamista sekä sotealan yritysten liiketoimintaedellytysten ymmärtämiseksi että tukemiseksi.

 

Kasvun haasteet

Hyvin usein sosiaali- ja terveysalalle perustettava uusi toimija on alalla joko pitkään toiminut tai vastavalmistunut, joka perustaa yrityksen alussa lähtökohtaisesti pienimuotoiseen toimintaan. Tässä vaiheessa palveluntarjoaja toimii itsenäisenä yrittäjänä, mutta hyvin usein kysyntää esim. kotihoidolle on kunnissa niin paljon, että yrittäjä tarvitsee lisätyövoimaa ja palkkaa työntekijöitä. Näin hänestä tulee työnantaja, jonka täytyy osata hallita työehtosopimukset, palkanmaksuun liittyvät kiemurat sekä kyetä seuraamaan ja hallitsemaan työntekijöidensä työn tekemistä.

Nopean kasvun mukanaan tuoma lisääntyvä hallinnollinen vastuu saattaa tällöin jopa yllättää yrittäjän, joka on alunperin lähtenyt toteuttamaan omaa unelmaansa hoitotyön tarjoamisessa tarvitsevien avuksi.

 

Helppokäyttöisyys työnhallinnassa

Maxtech on erikoistunut soveltamaan eri teknologioita asiakasyritysten työnhallinnan käytännön haasteiden ratkaisemiseksi. Ratkaisuiden keskiössä ei koskaan ole tekniikka, vaan helppokäyttöisyys työnhallinnassa, jonka avulla saadaan helpotettua ja jopa automatisoitua valtava määrä pieniä yksittäisiä kirjauksia ja merkintöjä.

Yhdessä näistä muodostuu usein hoiva-alan yrityksille huomattava hallinnollinen taakka sekä muita haasteita, tiedonkeruun haastavuudesta johtuen. Toimiva työnhallinta tarjoaa myös yrittäjälle koko ajan reaaliaikaisen näkymän yrityksen tilanteeseen, olipa kyse sitten käynnissä olevan päivän tapahtumista ja käynneistä, työtunneista tai työaikaliukumien seurannasta.

 

Työhallintaratkaisumme helpottamaan yrittäjän arkea

– Työaika- ja TES-tulkitun (mm. vuorolisät, ylityöt) palkka-aineiston voi muodostaa automaattisesti työaikakirjauksista ilman manuaalista laskentaa ja tiedonkeruuta.

– Meiltä löytyy kuhunkin tilanteeseen toimivat työajankirjaustavat; leimauslaitteet, mobiiliapplikaatio ja web-portaalilla tehtävät kirjaukset. Nämä kaikki toimivat sulavasti yhteen. Työntekijä voi aamulla toimistolla leimata itsensä leimauslaitteella töihin ja työn päätyttyä esimerkiksi kotisairaanhoidon asiakkaan jälkeen leimata mobiiliapplikaatiolla työvuoron päättyneeksi.

– Erilaiset kotihoivan palvelumuodot sekä muu kuin yhdessä ja samassa työpisteessä tehtävä työ yleistyvät työnkuvien uudistumisen ja laajentumisenkin myötä. Tähän meiltä löytyy erilaiset paikannukseen perustuvat ratkaisut, kuten automaattiset ajopäiväkirjat, joilla voidaan muodostaa myös automaattisesti aineisto reitin varrella käydyistä asiakkaista ja niissä vietetystä ajasta yms. Kohteet voidaan määritellä valmiiksi kartalle ja järjestelmä kirjaa täysin automaattisesti, kun ajoneuvo menee tuolle alueelle.

Työajanseurantamme mahdollistaa myös työvuoron aikana eri työtehtävien seuraamisen, jos halutaan jaotella eri työtehtäviä esimerkiksi lähihoito/siivous tai muita vastaavia töitä, joita tehdään eri TES:lla. Tai halutaan muuten seurata esimerkiksi eri työtehtäviin tai asiakkaisiin käytettyä aikaa.

Työvuorosuunnittelumme on helppo ja visuaalinen apuväline vuorotyöhön, joka on myös henkilöstölle merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä.

 

Kasvun mahdollisuudet

Palvelumallimme vastaa erityisesti pk-yritysten tarpeeseen, sillä tarjoamme työnhallintaratkaisuja nimenomaan palveluna – emmekä tietojärjestelminä. Palvelumme ottaminen käyttöön ei vaadi lisenssin hankkimista ja mahdolliset laitehankintojen kustannukset leimauslaitteiden tai paikantimien osalta ovat varsin edulliset.

Asiakkaalle palvelumme käyttökustannus muodostuu käyttäjäkohtaisesta kuukausimaksusta, joten palvelumme ja sen kustannus asiakkaalle skaalautuu aina tilanteen ja tarpeen mukaan ja soveltuu siksi jo pientyönantajille sekä aina tuhansia henkilöitä työllistäviin yrityksiin saakka. Lisäksi palveluumme sisältyy aina myös käyttötuki.

Maxtech on tehnyt työnhallintajärjestelmiä jo 12 vuoden ajan ja kehitämme järjestelmäämme edelleen päivittäin asiakkailta saamamme palautteen ja käytännön työssä esiin tulleiden tarpeiden perusteella.

 

Lue myös: Uusi työaikalaki velvoittaa työnantajaa seuraamaan kaikkien työntekijöiden työaikaa