Mikä on työaikapankki?

Työaikapankki tarkoittaa järjestelmää, jonka puitteissa työntekijä ja työnantaja voivat sopia joustoista sekä muuttaa rahamääräisiä etuja vapaa-ajaksi ja tallettaa niitä pidempiaikaisesti myöhempää käyttöä varten. Työaikapankkiin voidaan esimerkiksi säilöä tehdyt lisä- ja ylityötunnit, pyhälisät, työaikaliukumatunnit ja säästetyt lomapäivät sekä lomarahat, jotka työntekijä voi myöhemmin pitää palkallisena vapaana.

Käytännössä työaikapankin perusidea on varsin yksinkertainen, mutta sen käyttöönottaminen vaatii työaikapankkisopimuksen sekä aina työntekijän suostumuksen. Työaikapankkisopimuksella määritetään, antaako työntekijä suostumuksensa pankkiin tehtävälle siirrolle erikseen jokaista siirtoa kohti vai määräajaksi.

Työaikapankkiin siirrettävät vapaat toimivat tunti tunnista -periaatteella, eli tunteja siirretään samalla tavalla kuin ne maksettaisiin rahana. Tuntien tallettamisella työaikapankkiin ei siis ole vaikutusta esimerkiksi ylityö- tai pyhätyökorvauksiin. Työaikapankki toimii aina aikaperusteisesti, eli rahamääräisten etuuksien tallettaminen työaikapankkiin vaatii aina niiden muuttamista aikamääräisiksi.

Tuntipankin kertymät näkyvät avoimesti sekä työntekijälle että työnantajalle. Tämä helpottaa resursointia ja antaa molemmille lisää joustoa ruuhkahuippujen sekä työn ja vapaa-ajan suunnitteluun.

Työaikapankin ylläpito vaatii aina reaaliaikaisen työajanseurannan hyödyntämistä yrityksessä.

Maxtechin räätälöidyt ratkaisut eri toimialoille:

Työaikapankin mahdollistavan järjestelmän valitseminen

Työaikapankki kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii työajanseurantajärjestelmältä paljon. Maxtech Työaika+™ -työajanseuranta mahdollistaa työaikapankin helpon käyttöönoton sekä ylläpidon.

Järjestelmän pitää pystyä:

1. Seuraamaan työaikoja reaaliaikaisesti.
2. Laskemaan arkipyhät, sairauslomat ja loma-ajat nollapäiviksi.
3. Tulkitsemaan työehtosopimuksen mukaiset viikonlopputyö- ja ylityökorvaukset sekä muut palkanlisät.
4. Käsittelemään työajan lyhennysvapaat eli pekkaspäivät.
5. Noudattamaan työaikasaldolle asetettuja rajoja.

Työajanseuranta

Maxtechin työajanseuranta soveltuu työaikapankin ylläpitoon kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille. Liikkuvan työn seuranta, liukuvat työajat, poissaolot ja lomat on huomioitu suoraan työaikakirjapidossa, palkka-aineistoissa ja raporteissa.

Tutustu työajanseurantaan >>

Työntekijän edut:

1. Työntekijä hyötyy työaikapankkia käytettäessä, jos hänen palkkansa nousee ennen pankkituntien käyttämistä vapaana. Pankkivapaat maksetaan työntekijälle vapaiden pitämishetken mukaisen palkan mukaan.
2. Työntekijän arvostaessa enemmän vapaa-aikaa kuin rahakorvausta tehdyistä ylitöistä, sunnuntaitöistä tai muista palkanlisistä, mahdollistaa työaikapankki työntekijälle niiden vaihtamisen ylimääräisiin vapaisiin.
3. Työaikapankki tuo työtekijälle joustoa työaikoihin ja vapaisiin. Usein myös ylitöiden tekeminen on joustavampaa yrityksissä, joissa työaikapankki on käytössä.

Työnantajan edut:

1. Työnantaja voi kiireellisinä aikoina hyödyntää työvoimaa enemmän maksamatta kuitenkaan enempää palkkaa, koska tehdyt lisä- ja ylityöt voidaan korvata työntekijälle myöhempänä ajankohtana pankkivapaina.
2. Työnantajan on helpompi budjetoida työntekijöiden palkkakulut vuositasolla, kun ylityökorvaus voidaan sopia korvattavan ylimääräisinä vapaina.
3. Työaikapankki tuo joustavuutta sesonkeihin ja ruuhkahuippuihin. Kiireisenä aikana tarvittavat lisä- ja ylityöt tallentuvat työajanseurantajärjestelmään automaattisesti, josta ne voidaan sopia siirrettäväksi työaikapankkiin myöhempää käyttöä varten.

Tuntien maksaminen:

Työaikapankkiin kertyneet ylityöt korvataan kahta poikkeusta lukuun ottamatta vapaana.

Tuntien maksaminen rahana:

1. Työaikapankki lakkautetaan joko työaikapankkisopimuksen tai työntekijän työsuhteen päättymisen yhteydessä.
2. Työnantajan määrätessä töihin pankkivapaalla olevan työntekijän. Tässä tapauksessa työntekijä saa päättää hyvitetäänkö tunnit palkkana vai vapaina.

Palkka työaikapankin tunneista

Työntekijän käyttäessä tunteja, eli kertyneitä vapaita työaikapankista, niistä maksetaan aina työntekijän sen hetkisen palkan mukainen korvaus (tunti tunnista). Vaikka tunnit olisivat kertyneet aikaisemmin työntekijän palkan ollessa vielä alhaisempi, tunnit maksetaan nykyisen palkan mukaisesti. Työaikapankin työaikasaldoa ei yleensä makseta rahallisena korvauksena.

Työaikapankin käyttöön vaaditaan aina työntekijän suostumus

Työnantajan tulee sopia työntekijän kanssa, mitä korvauksia ja lisiä voidaan muuttaa työaikapankin työaikasaldoksi. Tämän lisäksi jokaista työaikapankin talletusta varten vaaditaan työntekijän suostumus. Työntekijä voi antaa suostumuksen myös määräajaksi, jolloin työaikapankin saldon päivittyessä suostumusta ei välttämättä tarvitse erikseen pyytää.

Työaikapankin maksimisaldosta sovitaan myös aina erikseen työnantajan ja työntekijän välillä.

Miten työaikapankin saldot lasketaan?

Yksinkertaistettuna kaikki perustyöajan ylitykset ja alitukset tallentuvat työajanseurantajärjestelmään ja ovat siirrettävissä sieltä työaikapankkiin tuntien muodossa.

Työaikasaldo kertyy samassa suhteessa kuin palkkaan olisi tullut lisiä. Eli sadan prosentin ylityökorvaukseen oikeuttavasta työstä kertyy työaikapankkiin kaksi tuntia yhtä tehtyä työtuntia kohden.

Korvausten suuruudet ja lisät on määritelty työehtosopimuksessa ja työaikapankin sujuva käyttö edellyttää työajanseurantajärjestelmältä ominaisuuden TES-tulkintaan.

Työaikapankkiin yleensä siirrettävät palkanosat:

  • Lisä- ja ylityöt
  • Yö- ja iltalisät
  • Arkipyhät ja sunnuntailisät
  • Työajan lyhennysvapaat
  • Pitämättömät lomapäivät